اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه پویش‌های خلاق در روان‌شناسی نوین، باهدف ارتقای سطح دانش پژوهشگران در حیطه روان‌شناسی و برقراری ارتباط سازنده بین محققین این حوزه، از طریق انتشار دستاوردهای علمی ایشان، به‌صورت الکترونیک ارائه می‌گردد.

  انتشار مقاله پژوهشی اصیل (Original research article)، ‌مقاله مروری (Review article)، مقالات کوتاه (Short article) و نامه به سردبیر (Letter to Editor) در حوزه عملکرد این مجله می‌باشد.

 

  مجله، مقالات رسیده در حیطه‌های زیر را موردبررسی قرار می‌دهد:

 • روان‌شناسی عمومی
 • روان‌شناسی بالینی
 • روان‌شناسی تربیتی
 • روان‌شناسی کودک و نوجوان
 • روان‌شناسی صنعتی-سازمانی
 • روان‌شناسی ورزش
 • روان‌شناسی خانواده
 • روان‌شناسی سلامت
 • روان‌شناسی فیزیولوژیک
 • روانشناسی مشاوره
 • روانشناسی ژنتیک

و ...